Prezentirani radovi Šibenik 2011.


SRIJEDA


Uvodna predavanja:
 1. Hans Guido Mücke : AKTIVNOSTI SZO U CILJU SMANJENJA ZDRAVSTVENIH UČINAKA ONEČIŠĆENJA ZRAKA
 2. Jasenka Nećak¸ Vladimir Jelavić, Solveg Kovač, Mirela Poljanac i Anita Matić: SMANJIVANJE EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI
  PRIMJENOM MEĐUNARODNIH UGOVORA
 3. Zdenko Franić, Slobodan Galjanić i Dragica Križanec: ISKUSTVA AKREDITACIJE LABORATORIJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZRAKA
  U REPUBLICI HRVATSKOJ
 4. Krešimir Šega i Ivan Bešlić: MODELIRANJE UTJECAJA FRAKCIJE LEBDEĆIH ČESTICA PM2,5 NA SMRTNOST STANOVNIŠTVA
  ZAGREBA I RH
 5. Dražen Lovrić i Tamara Tarnik: EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA IZ TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA HRVATSKE
  ELEKTROPRIVREDE
Tema 1: Upravljanje kakvoćom zraka - inspekcija i nadzor
 1. Vedran Vađić: IZVJEŠĆIVANJE O KAKVOĆI ZRAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Tema 2: Emisije onečišćenja u atmosferu
 1. Grozdana Avirović, Nevenka Živković, L. Ćosić, R. Kamenski i S. Leaković: RAZINE DUŠIKOVOG DIOKSIDA U ZRAKU NASELJA
  POD UTJECAJEM EMISIJA IZ PROIZVODNJE GNOJIVA
 2. Nenad Zečević, Mate Ljubičić, Danijel Vidović, Krešimir Mikoč, Ivan Herjavec, Živko Kabljanac: NISKOTEMPERATURNA SELEKTIVNA
  KATALITIČKA REDUKCIJA DUŠIKOVIH OKSIDA U PROIZVODNJI DUŠIČNE KISELINE PRIMJENOM TEKUĆEG AMONIJAKA
 3. Monika Babačić i Ivana Roksa: SMANJENJE EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI IZ TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
  HEP-PROIZVODNJE d.o.o.
 4. Mario Čosić, Tahir Sofilić i Marijan Herout: PRAĆENJE EMISIJA HLAPIVIH ORGANSKIH SPOJEVA U PROIZVODNJI BEŠAVNIH
  CIJEVI
 5. Vladimir Jelavić, Elvira Horvatić i Gabrijela Kovačić: PROJEKT MODERNIZACIJE I POVEĆANJA KAPACITETA NA LOKACIJI TE
  PLOMIN U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KAKVOĆE ZRAKA
 6. Željko Topić, Zoran Kovačević, Željko Keliš i Goran Butković: EMISIJA POLIKLORIRANIH DIBENZO-P-DIOKSINA I POLIKLORIRANIH
  DIBENZOFURANA (PCDD/PCDF) IZ RAZLIČITIH INDUSTRIJSKIH DJELATNOSTI
 7. Željko Keliš, S. Trifonova, Zoran Kovačević, Ž. Topić i Goran Butković:
  SMANJENJE EMISIJE NOx I SO2 PRI PROIZVODNJI KLINKERA U CEMENTARI HOLCIM BULGARIA A.D. - BELI IZVOR

ČETVRTAK

Tema 3: Onečišćenje vanjske atmosfere - imisije
 1. Halim Prcanović, Mirnes Duraković i Sanela Beganović: SADRŽAJ OLOVA, KADMIJA I ŽELJEZA U TALOŽNOM PRAHU I UKUPNIM
  LEBDEĆIM ČESTICAMA PRIJE I NAKON POKRETANJA INTEGRALNE PROIZVODNJE U ŽELJEZARI ZENICA

 2. Jerome Le Cunff i Davor Babić: AUTOMATSKE STANICE ZA PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA U SRBIJI
 3. Zdravko Špirić, V. Kušan, S. Gojak, D. Mrvoš, M. Prebeg, A. Mihulja, Z. Grgurić, A. Berta i Z. Mesić: ISTRAŽIVANJE ONEČIŠĆENJA
  ZRAKA POMOĆU MAHOVINA U HRATSKOJ TIJEKOM 2010.

 4. Renata Peternel i D. Gajnik: UTJECAJ MIKROREGIONALNE RASPODJELE PELUDA AMBROZIJE I BREZE NA UČESTALOST
  PELUDNIH ALERGIJA U ZAGREBU I ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI

 5. M. Sikora, M. Valek, Z. Šušić i Vera Santo: VRSTE PELUDI DRVEĆA I RIZIK POLENOZA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI
 6. M. Sikora, Z. Šušić, M. Valek i Vera Santo: DESET GODINA MJERENJA KONCENTRACIJE PELUDI AMBROZIJE U OSIJEKU
 7. Palma Orlović-Leko, Dario Omanović i Josip Ivšinović: TRAGOVI ELEMENATA U ATMOSFERSKOM TALOŽENJU U GRADU ZAGREBU
 8. Vladimira Vađić i Silva Žužul: METALI U PM10, PM2,5 I PM1 ČESTICAMA U ZRAKU ZAGREBA
 9. Gordana Pehnec, Vladimira Vađić, Mirjana Čačković, Silva Žužul i Martina Šilović Hujić: TREND KONCENTRACIJA DUŠIKOVOG
  DIOKSIDA U ZRAKU ZAGREBA

 10. Mirjana Čačković, Vladimira Vađić, Krešimir Šega i Ivan Bešlić: ODNOS MASENIH KONCENTRACIJA KISELIH KOMPONENTI U PM10,
  PM2,5 I PM1 FRAKCIJI LEBDEĆIH ČESTICA U ZRAKU ZAGREBA

 11. Ranka Godec, Krešimir Šega, Ivan Bešlić i Silvije Davila: SEZONSKE VARIJACIJE MASENIH KONCENTRACIJA UGLJIKA U
  ZRAKU ZAGREBA

 12. Željka Zgorelec, Gordana Pehnec, Ferdo Bašić, Ivica Kisić, Milan Mesić, Silva Žužul, A. Jurišić, I. Vuković, Vladimira Vađić i Mirjana
  Čačković: KRUŽENJE SUMPORA IZMEĐU TERESTIČKOG AGROEKOSUSTAVA I ATMOSFERE
Tema 4: Razvoj i provjera mjernih metoda
 1. Silvije Davila, Krešimir Šega i Ivan Bešlić: USPOREDBA GRAVIMETRIJSKE I ß-ATENUACIJSKE METODE MJERENJA MASENIH
  KONCENTRACIJA PM10 FRAKCIJE LEBDEĆIH ČESTICA NA MJERNOJ POSTAJI ZAGREB 1

 2. Predrag Hercog i Mario Bilić: PRIMJER ISPITIVANJA SPOSOBNOSTI LABORATORIJA ZA KAKVOĆU ZRAKA MEĐU
  LABORATORIJSKOM USPOREDBOM

 3. Sanja Frka, Jelena Dautović, Zlatica Kozarac, Božena Ćosović, Silvije Davila i Ranka Godec: KARAKTERIZACIJA POVRŠINSKI AKTIVNIH
  TVARI AEROSOLA S URBANOG PODRUČJA ZAGREBA KORIŠTENJEM ELEKTROKEMIJSKIH METODA

 4. Ivan Bešlić, Krešimir Šega, Ranka Godec, Silvije Davila: USPOREDBA TESTOVA ZA OCJENU EKVIVALENTNOSTI SAKUPLJAČA
  LEBDEĆIH ČESTICA
 5. Predrag Hercog, Ivan Bešlić i Mario Bilić: MJERNA NESIGURNOST TIPNO ODOBRENOG INSTRUMENTA U LABORATORIJSKIM I TERENSKIM UVJETIMA


PETAK

Tema 5: Procjena izloženosti i učinci na zdravlje i okoliš

 1. L. Bilajac, D. Pešut, Ž. Linšak, Nikolina Furlan, Jagoda Doko Jelinić, T. Rukavina i Š. Mišurac: ISPITIVANJE MIKROBIOLOŠKE KVALITETE
  ZRAKA KAO INDIKATOR ONEČIŠĆENJA SUSTAVA VENTILACIJE

 2. Jagoda Doko Jelinić: UČINCI KATASTROFA NA ONEČIŠĆENJE ZRAKA I LJUDSKO ZDRAVLJE

Tema 6: Azbest u zraku
 1. Ivančica Trošić: AZBEST-RELIKT PROŠLIH VREMENA
 2. Ivan Pavičić i Ivančica Trošić: KOMPARATIVNO METODOLOŠKI PRISTUP POJAVNOSTI AZBESTNIH VLAKANA U ZRAKU